Rompi il silenzio...Corri 06.10.2019

Rompi il silenzio...Corri

Full list

Athlete Stato
Athlete Stato
ACCURSIO, Giorgia Not yet confirmed
BALDO, Flavio Not yet confirmed
BALZANELLI, Letizia Confirmed
BANFI, Riccardo Not yet confirmed
BATTAGLIA, Filippo Not yet confirmed
BELLUCCO, Igor Not yet confirmed
BERGAMASCHI, Maria Grazia Not yet confirmed
BERMEJO BLAJA, Rocio Not yet confirmed
CARBONE, Luigi Not yet confirmed
CARBONI, Rosalba Confirmed
CASELLO, Cristin Not yet confirmed
CATTI, Gaia Not yet confirmed
CERIANI, Valeria Confirmed
CRIPPA, Ylenia Not yet confirmed
FORNONI, Camilla Not yet confirmed
FORNONI, Giulio Not yet confirmed
GAIA, Catti Not yet confirmed
GALATI, Carmen Patrizia Confirmed
GERLA, Laura Confirmed
GEROLIN, Lorenzo Not yet confirmed
LAPOMARDA, William Not yet confirmed
LUINETTI, Riccardo Not yet confirmed
LUPO, Silvia Confirmed
MAGNI, Rosella Confirmed
MANCINI, Antonietta Confirmed
Elbaman

Elbaman